Spawanie MMA – wprowadzenie.

Spawanie MMA – krótkie wprowadzenie do metody.

Spawanie elektrodą otuloną jest jedną z najstarszych i najbardziej rozpowszechnionych metod spawania łukowego. Po raz pierwszy elektrodę otuloną (topliwa elektroda prętowa pokryta otuliną) użyto w 1907 roku, a jej wynalazcą był Oskar Kiellberg. Warto wspomnieć o polskim wątku w historii spawania łukowego, a mianowicie przed wymyśleniem elektrody otulonej, stosowane były metody spawania nietopliwą elektrodą węglową oraz stapiającym się w łuku elektrycznym prętem stalowym. Wynalazcami tej pierwszej byli w 1885 roku, Rosjanin Bernardos i Polak Olszewski.

Ręczne spawanie łukowe elektrodą otuloną (spawanie MMA) jest procesem, w którym połączenie spawane uzyskuje się w wyniku stopienia ciepłem łuku spawalniczego, topliwej elektrody otulonej i materiału spawanego. Łuk elektryczny jarzy się pomiędzy rdzeniem elektrody pokrytym specjalną otuliną i spawanym materiałem. Spawacz prowadzi elektrodę topliwą, pod odpowiednim kątem do spawanego elementu, wzdłuż linii spawania. Wskutek topienia się elektrody, skraca się jej długość, zmniejszając przy tym dystans między dłonią spawacza, a elementem spawanym (spawanie MMA wymaga odpowiedniej wprawy). Spoinę tworzą stopione ciepłem łuku: metaliczny rdzeń elektrody, składniki metaliczne otuliny oraz stopiony materiał. W zależności od rodzaju spawanego materiału i techniki spawania, udział materiału rodzimego w spoinie, może wynosić od 10 – 40 %.

Osłonę łuku i jeziorka spawalniczego tworzą gazy i ciekły żużel, powstałe w wyniku rozpadu otuliny pod wpływem temperatury łuku, dochodzącej nawet do 6000 K (ok. 5727 C). Ilość tworzącego się gazu osłonowego i warstwy żużla, zależą w głównej mierze od rodzaju i grubości otuliny (np. rutylowa, zasadowa, rutylowo-zasadowa, celulozowa). Z uwagi na powstała warstwę żużla, spoina wymaga dosyć pracochłonnej obróbki mechanicznej, co przedkłada się na niewielką szybkość spawania w stosunku do innych metod (np. MIG/MAG).

Zajarzenie łuku następuje poprzez potarcie końcówką elektrody o element spawany. Łuk spawalniczy może być zasilany prądem przemiennym lub stałym o biegunowości dodatniej/ujemnej (w zależności od rodzaju elektrod). Przenoszenie metalu rdzenia elektrody do jeziorka spoiny, może odbywać się grubokroplowo, drobnokroplowo lub nawet natryskowo.

Spawanie MMA, schemat.

Spawanie MMA, schemat.

Wyszukiwarka
Kategorie